Alla inlägg av admin

Upptagning grus, utläggning farthinder

Entreprenören kommer påbörja grusupptagning nu efter påsk. Bra om carports, häckkanter samt parkeringsplatser sopas under påsken så att så mycket grus som möjligt kan tas upp! Radhus med parkering på gemensam parkering får gärna sopa ut gruset mot mitten. Notera att det inte ingår i entreprenörens uppdrag att ta upp löv.

När gruset är upptaget lägger vi ut våra farthinder. Styrelsen har noterat att hastigheten på fordon i området ibland är alldeles för hög. Det gäller inte bara utomstående utan flera som bor i området. Det är gångfart som gäller i området och det vore skönt om alla tänkte på hastigheten så vi slipper olyckor och/eller dålig stämning utmed gatorna.

Grusgången mellan hörnet på JFV och Huges väg kommer breddas, asfalteras och förses med belysning. Detta är kommunens mark och arbetet pågår nu.

Nytt avtal med Telia för Internet och TV

Avtalet med Telia för Internet och kabel-TV har gått ut, och därmed finns ingen garanti längre för routrar och TV-boxar. Vidare har det ett flertal gånger meddelats styrelsen om problem med Internet och TV. Det har också uttrycks önskemål om ökad bandbredd från dagens 100/100 Mb/s.

Styrelsen har nu tecknat nytt avtal med Telia. I detta ingår uppdatering av router, högre bandbredd samt en ny TV-box. Avtalet är löper i fem år, och aktiveras i augusti 2024.

Läs mer om uppdateringen här: 240326_Uppdatering av Internet

Upplever du problem med Internet finns lite tips här: Felsökning Internet

Fordon på gångvägen mellan JFV och Huges väg – och planerade åtgärder

Flera boende har under året hört av sig om fordonstrafik på gångvägen mellan Huges väg, Jan Fridegårds väg och Vikingaparken. Styrelsen skickade in en anmälan till Uppsala kommun där vi bad om stöd. Kommunen svarar enligt följande (mailet nedkortat något):

Efter några turer har vi nu fått klart med resurser för att under vår/sommar 2024 bygga om denna sträcka med förhoppning om att på ett tydligare sätt påvisa att sträckan är en gång- och cykelväg. Vi ställer aldrig (vet att det gjorts tidigare) ut betongsuggor då dessa har visat sig innebära relativt stor risk för framförallt cyklister som inte uppmärksammar dessa utan kör in i dem. Detsamma gäller andra typer av fasta hinder. En stor anledning är också att dessa hinder försvårar för våra drift- och underhållsfordon (ex. gräsklippning och snöröjning) att ta sig fram. I det här fallet kommer vi i ett första steg att asfaltera sträckan mellan Jan F och Huges väg. Vi kommer också tydliggöra med vägmärken från båda håll samt målning av cykelsymboler för att tydligt visa att det handlar om en gång- och cykelväg. Några ytterligare saker som ombyggnationen kommer att inkludera är ett uppsättande av belysningsstolpar samt underhåll i form av snöröjning. Om inte dessa åtgärder visar sig förbättra situationen med bilar och leveransfordon som utnyttjar sträckan i lika stor omfattning finns det inga hinder för er själva att sätta upp hinder på er egen mark. En viktig parametrar är dock att dessa hinder då behöver tas bort under vinterhalvåret (nov-apr) av er samfällighet för att snöröjningen ska kunna ta sig fram. I det fall ex. betongsuggor lämnas kvar kommer kommunens vinterväghållningsfordon behöva komma från Huges väg och resultatet blir att sträckan blir snöröjd fram till er fastighet där då en mindre snövall kommer att uppstå. Säkerligen inte så uppskattat av de som passerar. En viktig sak är också att ett sådant hinder syns bra genom påsatta reflexer och närliggande belysningsstolpar som skapar förutsättningar för trafikanter att kunna uppfatta förekomsten av ett hinder. Men som sagt vore det mkt uppskattat om ni först låter oss genomföra planerad upprustning av sträckan under vår/sommar 2024 för att därefter ta ställning till om ni själva anser det finns ett stort behov och är lämpligt att anlägga egna hinder på er mark.

Vi uppfattar svaret och de planerade åtgärderna som mycket positiva. Om fordon trots vidtagna åtgärder fortsätter att köra på sträckan får vi planera ytterligare åtgärder. Innan god belysning finns på plats pekar dock även kommunen på de risker för cyklister etc. som det skulle innebära att sätta ut fasta hinder vid sträckan.

Väl mött!
Styrelsen

Får du ingen e-post?

Om du inte får e-post från samfällighetsföreningen kan det vara så att din e-postadress i föreningens lista saknas eller är felaktig. Anmäl gärna din e-postadress till info(a)fornby.org. Du kan även höra av dig för att kontrollera vilken e-postadress som är registrerad och vid behov byta. Det går bra att registrera flera e-postadresser på varje fastighet.

Väl mött!
Styrelsen

Städdag 2023-10-22 14:00

Söndag den 22/10 kl 14 så startar höstens städdag i samfälligheten.

Vi kommer tillsammans jobba med trädbeskärning av rönnbärs-allén samt övriga allmänna ytors träd. I samband med detta tänker vi också fortsätta bytet av gamla eller trasiga glödlampor i samfällighetens lyktstolpar.

Samling vid lekplatsen kl 14.00, ta gärna med egna redskap för beskärning. Vi kommer ha en container uppställd för att kunna slänga grenar och ris så vi slipper åka till återvinningen själva. Observera att enbart trädgårdsavfall får slängas i containern, skulle annat åka ner får vi betala för felsorteringen.

Träden kommer beskäras i syfte att ”höja” kronan, dvs ta bort de nedersta grenarna. Men även ta bort grenar som hänger in på tomter eller hänger ut på cykel/bil-väg eller p-plats. Ett separat mejl med information kommer ut till er som bor i de fastigheter som vi ser särskilt berörs då ni har grenar som hänger in på er tomt.

Vi ber alla att bidra till denna dag i möjligaste mån, ifall vi inte får ihop tillräckligt med folk så kommer vi istället behöva hyra in en firma som utför arbetet åt oss vilket då belastar samfällighets kassa.

Har du inte möjlighet att delta just på söndag så går det lika bra att göra en insats i förväg. Containern finns på plats redan på fredag och passar det bättre för dig att starta före städdagen så går det såklart bra. Har man frågor om beskärningen eller hur man kan bidra så är det bara att kontakta styrelsen.

Om du bor med tomt intill allén utmed lekparken:
Er tomt berörs särskilt då träden står i nära anslutning till er med överhängande grenar. Vi ser därför gärna att ni deltar under beskärningen av de träden så vi tillsammans kan få till ett bra resultat och skydda underliggande häck/staket. Vissa grenar kan kräva att vi behöver såga dem inifrån er tomt så att ni är även är beredda på det. För att få till ett smidigt arbete ber vi er flytta saker som riskerar att skadas av fallande grenar, såsom utemöbler/blomkrukor etc.

Väl mött!

Styrelsen

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA OCH STÄDDAG 2023

Lördag 13 maj kl. 10:00 samlas vi i lekparken för årsstämma. Tag med något att sitta på. Efter stämman, ca kl. 11:00, blir det städ- och fixdag som avslutas med korv och fika. Se mer information i kallelsen, budget, årsredovisning och verksamhetsberättelse här nedan.

Kallelse till årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Budget 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Motion om styrelsens arvode:

Två motioner har inkommit som rör förslag om att införa arvode för styrelsen. Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter och har i alla år gjort sitt arbete ideellt, med en årlig gemensam middag som enda ersättning. Styrelsens förslag till stämman är att ett arvode per år om totalt ett prisbasbelopp (52 500 kr för år 2023) utgår till styrelsen att fördela sinsemellan. Förslaget från styrelsen är att arvode utgår från och med 2024-01-01 då det inte ryms inom den budget som ligger för 2023. Förhoppningen är att detta ska leda till en enklare process för valberedningen att få in nya personer i styrelsen, vilket länge varit ett problem.

Väl mött!

Styrelsen