Fordon på gångvägen mellan JFV och Huges väg – och planerade åtgärder

Flera boende har under året hört av sig om fordonstrafik på gångvägen mellan Huges väg, Jan Fridegårds väg och Vikingaparken. Styrelsen skickade in en anmälan till Uppsala kommun där vi bad om stöd. Kommunen svarar enligt följande (mailet nedkortat något):

Efter några turer har vi nu fått klart med resurser för att under vår/sommar 2024 bygga om denna sträcka med förhoppning om att på ett tydligare sätt påvisa att sträckan är en gång- och cykelväg. Vi ställer aldrig (vet att det gjorts tidigare) ut betongsuggor då dessa har visat sig innebära relativt stor risk för framförallt cyklister som inte uppmärksammar dessa utan kör in i dem. Detsamma gäller andra typer av fasta hinder. En stor anledning är också att dessa hinder försvårar för våra drift- och underhållsfordon (ex. gräsklippning och snöröjning) att ta sig fram. I det här fallet kommer vi i ett första steg att asfaltera sträckan mellan Jan F och Huges väg. Vi kommer också tydliggöra med vägmärken från båda håll samt målning av cykelsymboler för att tydligt visa att det handlar om en gång- och cykelväg. Några ytterligare saker som ombyggnationen kommer att inkludera är ett uppsättande av belysningsstolpar samt underhåll i form av snöröjning. Om inte dessa åtgärder visar sig förbättra situationen med bilar och leveransfordon som utnyttjar sträckan i lika stor omfattning finns det inga hinder för er själva att sätta upp hinder på er egen mark. En viktig parametrar är dock att dessa hinder då behöver tas bort under vinterhalvåret (nov-apr) av er samfällighet för att snöröjningen ska kunna ta sig fram. I det fall ex. betongsuggor lämnas kvar kommer kommunens vinterväghållningsfordon behöva komma från Huges väg och resultatet blir att sträckan blir snöröjd fram till er fastighet där då en mindre snövall kommer att uppstå. Säkerligen inte så uppskattat av de som passerar. En viktig sak är också att ett sådant hinder syns bra genom påsatta reflexer och närliggande belysningsstolpar som skapar förutsättningar för trafikanter att kunna uppfatta förekomsten av ett hinder. Men som sagt vore det mkt uppskattat om ni först låter oss genomföra planerad upprustning av sträckan under vår/sommar 2024 för att därefter ta ställning till om ni själva anser det finns ett stort behov och är lämpligt att anlägga egna hinder på er mark.

Vi uppfattar svaret och de planerade åtgärderna som mycket positiva. Om fordon trots vidtagna åtgärder fortsätter att köra på sträckan får vi planera ytterligare åtgärder. Innan god belysning finns på plats pekar dock även kommunen på de risker för cyklister etc. som det skulle innebära att sätta ut fasta hinder vid sträckan.

Väl mött!
Styrelsen